Niszczymy następujące rodzaje dokumentów niearchiwalnych:

W niszczarce przemysłowej intimus 14.95 S zniszczyć możemy następujące nośniki danych zapewniając im klasy ochrony 1 lub 2 Przydatne informacje / przydatna terminologia

Stopień bezpieczeństwa

Stopień bezpieczeństwa (tj. poziom niszczenia) charakteryzujący niszczarkę jest uzależniony od jej systemów tnących (wałków tnących). Tną one dokumentację, nośniki danych na ustalone wielkości.

Temu rozmiarowi (szerokość, długość paska czy jego powierzchnia) jest przyporządkowany stopień bezpieczeństwa (inaczej: poziom)

Stopień bezpieczeństwa (wyróżniamy 7 poziomów bezpieczeństwa) jest uzależniony od rodzaju nośnika (istnieje 6 rodzajów nośników)

Poziomy bezpieczeństwa w zależności od nośnika danych Nośniki danych

Klasa ochrony danych a zagrożenia wynikające z ujawnienia dokumentacji

KLASA OCHRONY 1
Jest to podstawowa potrzeba ochrony danych firmowych, do której zaliczamy np. nieokreśloną korespondencję, materiały reklamowe, katalogi, ogólniki, notatniki, itp.
Zagrożenia: ujawnienie lub rozpowszechnienie danych w pewnym stopniu negatywnie odbiłoby się na działalności firmy. Ochrona danych osobowych musi być zagwarantowana, aby nie wystąpiło niebezpieczeństwo działania na szkodę danej osoby ze względu na jej pozycję lub sytuację materialną

KLASA OCHRONY 2
Jest to duża potrzeba ochrony danych poufnych, do której zaliczamy np. korespondencję ofertowa, wnioski, notatniki, zawiadomienia, dane osobowe, itp.
Zagrożenia: ujawnienie lub rozpowszechnienie danych miałoby duże znaczenie na działalność firmy i mogłoby naruszyć zobowiązania wynikające z umów lub przepisy prawne. Ochrona danych osobowych musi być zagwarantowana (wysokie wymagania), ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że dana osoba zostanie znacząco poszkodowana ze względu na jej pozycję lub sytuację materialną

KLASA OCHRONY 3
Jest to bardzo duża potrzeba ochrony danych poufnych lub tajnych, do której zaliczamy dokumentację zarządzania, dane finansowe, sprawozdania, itp.
Zagrożenia: Ujawnienie lub rozpowszechnienie danych miałoby poważne (znaczące dla dalszego funkcjonowania firmy) skutki i mogłoby naruszyć tajemnice handlowe, umowy lub przepisy prawne Ochrona danych osobowych musi być bezwzględnie zagwarantowana, ponieważ istnieje zagrożenie dla zdrowia, życia, wolności osobistej danej osoby

Porównanie DIN 32757 oraz DIN 66399 dla parametrów niszczarki przemysłowej intimus 14.95S dla papierowych nośników danych

DIN 32757 DIN 66399
Poziom bezpieczeństawa Wymagania (szerokość paska; powierzchnia ścinka) Poziom bezpieczeństwa Wymagana szerokość Klasa ochrony Liczba powstałych ścinek (A4)
DIN-1 Szerokość paska: ≤12mm; Powierzchnia ścinka: ≤2000mm2 P1 Szerokość paska:≤12mm; Powierzchnia ścinka: 1 18
DIN-2 Szerokość paska: ≤ 6mm; Powierzchnia ścinka: ≤800mm2 P2 Szerokość paska: ≤ 6 mm; Powierzchnia ścinka: 1 78
DIN-3 Szerokość paska: ≤ 2mm; Powierzchnia ścinka: ≤320mm2 P3 Szerokość paska: ; Powierzchnia ścinka: ≤320mm2 1.2 192